Presentació

Aquest document és la cartera de serveis socials de
l’Ajuntament de Torelló en format lectura fàcil.
Inclou una descripció general dels 29 serveis socials que ofereix l’Ajuntament,
defineix les persones que poden rebre’ls i els requisits per accedir-hi,
i especifica si són gratuïts o de pagament.

L’objectiu de la cartera és informar sobre els serveis socials
del municipi en un llenguatge planer i directe
i facilitar-ne l’accés a la ciutadania.
La cartera es divideix en 5 blocs.
Cada bloc agrupa diferents serveis
d’acord amb les persones a les quals s’adrecen.